Geneology Schwindamann

                                 Grandpa Bill and Grandma Gertrude Schmidt Scwindamann
 Great Grandparents~ Gertrude Schmidt Scwindamann's Parents.
No comments:

Post a Comment